תקנון האתר

כללי 

1. אתר M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל (להלן – "האתר") הינו אתר המציע לגולשים בו גישה לתכנים שפורסמו, המלצות, מידע וכן תכנים נוספים בתחומים שונים (להלן – "השירותים").

2. "משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

3. השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.

4. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.

5. ידוע למשתמש כי האתר  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל משמש כאתר המלצות בלבד לאופן ורכישת ציוד וביגוד לחימה אונליין.

6. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.

7. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.

8. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

9. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג' למסור לידי החברה את פרטיו האישים והנכונים ואת דרכי ההתקשרות עימו מייד עם דרישתה הראשונה.

10. הכניסה ו/או השימוש באתר מותנה בקבלת הסכמת הגולש/ת לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה.

11. המשתמש מסכים כי לא תהיה לו/לה או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או 
M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה
ו/או גוף ו/או החברה המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר.

12. M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

13. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

14. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

15. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, בין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ובכל מקרה לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.  עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל, אלא בתנאים, כמפורט באתר.

16. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח או שידור של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל מראש ובכתב.

17. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, וכי המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי, מכתובת מייל שפורסמה באתר.

18. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

תנאי השימוש באתר ו/או בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

19. M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  רשאי לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים אותם היא מעלה לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעת הבלעדי של M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  וכפי שיקבע מעת לעת (להלן- "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "ההודעות").

20. המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר, ידוע לו כי ההודעות המסופקות ו/או הנערכות בפורומים ובתגובות מוצגות בפורומים ובתגובות השונות כפי שהן (AS IS), מבלי ש  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והוא לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

21. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

22. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

23. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה, שיהיה הסכום המקסימילי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרעו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הסטוטוטרי הגבוה מבינהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה. 

24. ידוע למשתמש, כי  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

25. מובהר בזאת, כי  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל יהא רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

26. .  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  יהא רשאי להפסיק את פעילותו ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

הגבלת אחריות www.takanon.org  

27. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  לא ישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהיה אחראי להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

28. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל תמונות, צילומי פריטים, כתבות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. כך מסכים המשתמש כי M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל אינו אחראי למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

30. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו ש M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

31. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות ש  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. www.takanon.org 

32. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. 
M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור וכן אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

33. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים.
M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל לא ישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

34.  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

35.  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל , לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות

36. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") רשאי M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

37. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

המשתמש מוסר בזאת רשות ל  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

38. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור ל M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

39.  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  יהא רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיהם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי
M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  או על ידי אחרים עמם תתקשר  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל . בנוסף,  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני 

40. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים ל  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

41. חלקים שונים מהמידע מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו ל M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת 
M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל , מראש ובכתב.
 

יום ההתקשרות

42. M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.

43. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה. 

44. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

בוררות

45. מבלי לגרוע מזכותו של  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

46. גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.

47. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם להתניית הבוררות.

48. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.

תנאים נוספים

49.  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.

50. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון

51. המשתמש מתחייב לשפות את  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  בגין כל חסרון כיס שיגרם לה לאור הליכים משפטיים שיפתח נגדה ובכל מקרה בו 

תאלץ  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות, יפצה המשתמש את  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  בסך מוסכם של 50,000 $ ארה"ב בתוך 10 ימים ממועד פנייתו לערכאות וללא קשר לתוצאות ההליך אשר לשמו פנה לערכאות. חובתו של המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות של  M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל  כאמור יבוא בכל מקרה בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות M.A.M מגזין אומנויות הלחימה של ישראל ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיה כאמור בתקנון זה. 

52. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

53. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

54. המשתמש מצהיר שידוע לו שנוסחי התקנונים מתעדכנים מפעם לפעם בעוד הנוסחים ההיסטוריים של התקנונים נשמרים בכתובת ופתוחים בכל עת לעיון הגולשים.

55. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.

56. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת  ישראל.